Доступні курси

Маркетингові комунікацій є однією із складових комплексу маркетингу. Головне їх призначення – інформаційне забезпечення споживачів щодо можливості здійснення вибору пропонованих товарів і послуг. Саме тому вивчення та розуміння особливостей практичного застосування маркетингових комунікацій має важливе значення для підготовки спеціалістів маркетиологів.

Метою навчального курсу «Маркетингові комунікацій» є формування в студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері маркетингових комунікацій або у процесі навчання, що передбачає застосування оптимальної системи маркетингових комунікацій та методів формування комунікаційної політики підприємства, які характеризуються комплексністю в умовах невизначеності.

Курс «Маркетингові комунікацій» є важдивою освітньою компонентою галузі знань 07 – «Управління та адміністрування». 

Основними завданнями курсу «Маркетингові комунікацій» є  формування у здобувачів освіти загальних та спеціальних компетентностей, які дозволять йому застосовувати здобуті теоретичні та прикладні знання в майбутній професійній діяльності. Зокрема до загальних компетентностей належать:

·       знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

·       здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

·       здатність працювати в команді;

·       здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

До фахових компетентностей спеціальності належать:

·       здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв’язків між її складовими;

·       здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності;

·       здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності;

·       здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційній діяльності;

·       здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності;

·       здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків;

·       уміння досліджувати та застосовувати сенсорні, когнітивні та емоційні відповіді споживачів на маркетингові стимули.

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання:

·       знання та розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності;

·       застосування набутих теоретичні знань для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу;

·       визначати функціональні сфери маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності;

·       використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію; 

·       застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища;

·       виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення;

·       здатність продемонструвати знання у сфері Інтернет-маркетингу;

·       здатність організувати процес реалізації товарів з урахуванням сучасних правил та принципів мерчайдайзингу;

·       донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

·       управління комплексним діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

·       відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;

·       здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономность.

Для забезпечення виконання цих завдань було розроблено навчальний курс «Маркетингові комунікацій», що грунтується на оптимальному поєднанні навчальних матеріалів, електронного навчального курсу, методів навчання та викладання та методів оцінювання рівня досягення результатів навчання. З метою покращення результатів навчання було сформовано цей навчальний посібник.


Управління маркетинговими комунікаціями є однією із складових комплексу маркетингу. Головне їх призначення – інформаційне забезпечення споживачів щодо можливості здійснення вибору пропонованих товарів і послуг. Саме тому вивчення та розуміння особливостей практичного застосування маркетингових комунікацій має важливе значення для підготовки спеціалістів маркетиологів.

Метою навчального курсу «Управління маркетинговими комунікаціями» є формування в студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері маркетингових комунікацій або у процесі навчання, що передбачає застосування оптимальної системи маркетингових комунікацій та методів формування комунікаційної політики підприємства, які характеризуються комплексністю в умовах невизначеності.

Курс «Управління маркетинговими комунікаціями» є важдивою освітньою компонентою галузі знань 07 – «Управління та адміністрування». 

Основними завданнями курсу «Управління маркетинговими комунікаціями» є  формування у здобувачів освіти загальних та спеціальних компетентностей, які дозволять йому застосовувати здобуті теоретичні та прикладні знання в майбутній професійній діяльності. Зокрема до загальних компетентностей належать:

·       знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;

·       здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

·       здатність працювати в команді;

·       здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

До фахових компетентностей спеціальності належать:

·       здатність проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв’язків між її складовими;

·       здатність проводити маркетингові дослідження у різних сферах маркетингової діяльності;

·       здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності;

·       здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційній діяльності;

·       здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності;

·       здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків;

·       уміння досліджувати та застосовувати сенсорні, когнітивні та емоційні відповіді споживачів на маркетингові стимули.

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання:

·       знання та розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності;

·       застосування набутих теоретичні знань для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу;

·       визначати функціональні сфери маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності;

·       використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію; 

·       застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища;

·       виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення;

·       здатність продемонструвати знання у сфері Інтернет-маркетингу;

·       здатність організувати процес реалізації товарів з урахуванням сучасних правил та принципів мерчайдайзингу;

·       донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

·       управління комплексним діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;

·       відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;

·       здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономность.

Для забезпечення виконання цих завдань було розроблено навчальний курс «Управління маркетинговими комунікаціями», що грунтується на оптимальному поєднанні навчальних матеріалів, електронного навчального курсу, методів навчання та викладання та методів оцінювання рівня досягення результатів навчання. З метою покращення результатів навчання було сформовано цей навчальний посібник.